Gmina Niechlów

Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przygotowany został Raport o stanie Gminy Niechlów za 2022 rok. Raport zawiera podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz informacje określone w Uchwale nr XIX/133/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Zgodnie z art. 28aa ww. ustawy Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium wójtowi.

W debacie nad raportem zabierać głos mogą również mieszkańcy. W tym celu należy złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie gminy.

RAPORT O STANIE GMINY NIECHLÓW ZA 2023 ROK

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE

raport_o_stanie_gminy_niechlow_za_2023_rok_page-0001

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Zastępca Skarbnika Gminy Niechlów.

Wymagane dokumenty należy złożyć do 11 czerwca 2024 r. do godz. 13:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niechlów, pok. nr 14.

Więcej informacji: LINK

oferta-pracy

dsw_0204_bu_20240528035504383_page-0001

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie zawiadamia, że w dniu 28.05.2024 r. w godz. od 8:00 do 10:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowościach Żuchlów, Niechlów, Klimontów.
 
Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac związanych z naprawą sieci wodociągowej.
 
Za zakłócenia w dostawie wody ZGKMiW przeprasza odbiorców usług.
 
Prosimy o zgromadzenie sobie zapasów wody do celów socjalno-bytowych. Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody.
 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem ZGKMiW pod numerem telefonu: 65 543 56 31.

woda_przerwa