Gmina Niechlów
 
Kolejny wielki sukces naszej gminy.

Pierwsze refundacje dotyczące działania 3.1 C „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  w ramach projektu pn. „Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” zostały wypłacone.

Po pierwszych odbiorach i rozliczeniach mieszkańcom wypłacono 243 299 zł.

W związku z informacją z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu, oraz zgodnie z procedurą realizacji projektu grantowego a mianowicie Grantodawca nie może być zarazem Grantobiorcą. Pozostały niewykorzystane kotły na biomasę. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców otrzymaniem refundacji 85% kosztów kwalifikowalnych kotła na biomasą do tut. Urzędu Gminy Niechlów oraz zgłoszeń telefonicznych 65 544 32 56 w celu rozeznania chęci udziału w projekcie.

Gmina Niechlów uzyskała dofinansowanie w wysokości  2 414 306,00zł na realizacje projektu Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca. Przyznane dofinansowanie stanowi 85% kosztów całkowitych inwestycji.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oprócz Gminy Niechlów otrzymali także trzej partnerzy: Gmina Głuszyca – lider projektu, Gmina Nowa Ruda, Fundacja IntelEko.pl ze Świdnicy. Dofinansowanie zostanie przeznczone na zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w gminach objętych projektem.

Bardzo cieszy nas fakt, że nasz projekt znalazł się na liście podmiotów objętych dofinansowaniem, to wielki sukces. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza w dorzeczu rzek Bystrzycy i Baryczy. Dzięki pozyskanym środkom finansowym  prawie 400 gospodarstw domowych, z czego ponad 60 rodzin w samej gminie Niechlów, będzie mogło zaoszczędzić pieniądze w domowych budżetach na opłatach związanych z ogrzewaniem czy korzystaniem z energii elektrycznej.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi firm monterskich instalacji OZE w projekcie pn. „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”. Urząd Gminy Niechlów uprzejmie informuje, że wybór wykonawcy instalacji musi być zgodny z Procedurą realizacji projektu grantowego (t. j. §7 pkt. 2), a ostatecznego wyboru wykonawcy dokonuje mieszkaniec we własnym zakresie. Gmina Niechlów nie rekomenduje żadnego wykonawcy, każdy mieszkaniec wybiera sam instalację i sam jest odpowiedzialny za swój wybór.