Gmina Niechlów

Informujemy, iż stawka opłaty za odpady komunalne na kolejny rok NIE ULEGA ZMIANIE !

Przypominamy:

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych :

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 26,00 zł miesięcznie na osobę.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.. Zwolnienie z opłaty, o którym mowa wynosi 1,00 zł miesięcznie na osobę

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 52,00 zł miesięcznie na osobę.

Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych. Wysokość zwolnienia wynosi 100 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i każde kolejne dziecko                    w rodzinach wielodzietnych.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych :

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych ustala się w wysokości:

1) 13,30 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l;

2) 14,50 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 l;

3) 29,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 l;

4) 133,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l;

5) 846,40 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m3 .

Opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych, jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się w wysokości:

1) 26,60 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110 l;

2) 29,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 l;

3) 58,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 l;

4) 266,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l;

5) 1.692,80 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 7 m3 .

 

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 191,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Uchwala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie zbieranymi selektywnie – od jednego domku letniskowego na nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej lub innej jednej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w wysokości 575,70 zł rocznie.

Przypominamy, iż dla Naszych Mieszkańców udostępniona została aplikacja  „ Kiedy Śmieci „ którą można darmowo pobrać na telefon

więcej szczegółów na stronie  https://www.niechlow.pl/index.php/ujscie-baryczy/aplikacja-kiedy-smieci

W związku z rosnącymi cenami, mającymi wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, mając na względzie utrzymanie na niezmienionym poziomie obowiązujących stawek opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Większość mieszkańców, których deklaracje odzwierciedlają faktyczny (ilościowy) stan zamieszkania, nie może ponosić kosztów związanych z niezgłaszaniem przez niektórych właścicieli nieruchomości osób przebywających sezonowo. 

Jednocześnie informujemy aby utrzymać obowiązujące stawki opłaty na dotychczasowym poziomie wszyscy mieszkańcy nieustannie muszą dokładać wszelkich starań, aby ograniczać ilość wytwarzanych odpadów. Ponieważ segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie kilkakrotnie wyższy co powoduje wzrost stawek oraz wzmożone kontrole.

segregowane1

Uchwała nr XLIII/268/2022 z dnia 03 lutego 2022r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, w sprawie zwolnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe