Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów

Karol Czapla

ul. Głogowska 31

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 9.00 - 13.00

czwartek 13.00 - 15.00

Do kompetencji Wójta należy sprawowanie funkcji:

 • kierownika Urzędu,
 • organu administracji publicznej pierwszej instancji.

Zakres działania Wójta jako kierownika Urzędu obejmuje:

 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • określanie sposobu nawiązania stosunku pracy,
 • określanie warunków pracy i płacy pracownikom Urzędu,
 • wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, wynikających z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
 • administrowanie funduszem świadczeń socjalnych,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Referatami Urzędu,
 • wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń,
 • zatwierdzanie planów działania i planów kontroli Urzędu,
 • Zakres działania Wójta jako organu administracji publicznej pierwszej instancji obejmuje:
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Do kompetencji Wójta należy ponadto:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 • organizowanie i kierowanie akcjami ratowniczymi w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy,
 • składanie, w ramach posiadanych upoważnień, oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • współdziałanie z Radą i jej komisjami,
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, których gmina jest członkiem,
 • współpraca z samorządem powiatowym i sąsiednimi gminami,
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy,
 • przyjmowanie interesantów w indywidualnych sprawach, w tym również w sprawach skarg i wniosków w czasie określonym w Regulaminie,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwał Rady.