Gmina Niechlów

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa ustawa. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

  1. Jednostki budżetowe:
  • Urząd Gminy Niechlów
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Zespół: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie
  • Zespół: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach
  1. Zakłady budżetowe:
  • Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów  
  1. Instytucje kultury:
  • Biblioteka Gminna w Niechlowie
  • Gminny Ośrodek Kultury