Gmina Niechlów

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. realizujemy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami (Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032). Na podstawie zapisów ww. programie wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 2032 r.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 88/2023 poz.93 z dnia 10.03.2023 r., gminie Niechlów została przyznana dotacja do kwoty 5 964,00 zł na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niechlów". Zadanie zrealizowano w dniach 6 -7 czerwca 2023 r. poprzez demontaż oraz odbiór i transport wyrobów zawierających azbest od mieszkańców, którzy zgłosili chęć jego usunięcia we wniosku o nieodpłatny demontaż, usuwanie, transport oraz unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niechlów. Wykonawcą zadania była firma EKO24 BARBARA PLEWKO. Wyroby zostały przekazane na składowisko celem utylizacji. W 2023 r. z terenu gminy usuniętych zostało 8,54 ton wyrobów zawierających azbest. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 10 501,92 zł.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o corocznym obowiązku dotyczącym posiadaczy wyrobów zawierających azbest ZŁOŻENIA INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DO 31 STYCZNIA KAŻDEGO ROKU UŻYTKOWANIA WYROBU. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 31), osoby wykorzystujące wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, winny corocznie złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia. Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą, składają informację Wójtowi Gminy Niechlów, natomiast osoby prawne, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY NIECHLÓW NA LATA 2014-2032

 azbest