Gmina Niechlów

Pod tą nazwą kryje się konkurs z nagrodami dla nauczycieli i uczniów!

Wystarczy rozwiązać krótki test przygotowany przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych i ścisłych . Rywalizacja podzielona jest na grupy wiekowe, tak aby każdy mógł odpowiadać na pytania adekwatne do posiadanej wiedzy.

Nauczycielski Challenge rozegrany zostanie w dniach 13-16 października 2023 r. Udział jest bezpłatny. Test można rozwiązać przez przeglądarkę lub w bezpłatnej aplikacji ZDAY dostępnej w:

Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=live.zday.app&pli=1

App Store
https://apps.apple.com/pl/app/zday/id6461458006?l=pl


Wszystko to oczywiście z okazji Święta Edukacji Narodowej, nazywanego potocznie Dniem Nauczyciela. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz do wszystkich nauczycieli. 

Nagrodami dla uczniów będą zestawy klocków Lego oraz gadżety ZDAY, natomiast nauczyciele otrzymają bony zakupowe. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz na stronie: https://zday.pl/nauczycielski-challenge/

Dołącz do świętowania Dnia Edukacji Narodowej! 

Zespół Zday.pl 

logo_biel-na-niebieskim-poziom

logo-kfs-pole-ochronne

Szanowni Pracodawcy,

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 16.10.2023 r. do 20.10.2023 r. w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy na rok 2023 rok.

Wysokość  wsparcia udzielanego ze środków KFS wynosi:

 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego (pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca) lub
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawcy będącego mikroprzedsiębiorcą

– nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pracodawcą w danym roku na jednego uczestnika.

 

Ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.                               
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Ważne informacje oraz wyjaśnienia do stosowania powyższych priorytetów znajdą Państwo
w Zasadach
udzielania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku (dokumenty do pobrania).

 

ghjkl

ogloszenie-13_10_2023-3_11_2023_page-0001